LITERASI MAKLUMAT


 
Mempunyai pengetahuan yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu.
 


 
Data yang telah diolah atau digubal untuk memberi makna kepada pengguna yang menggunakannya. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua.
 


 
Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif.
 
Doyle (1992) mendefinasikan Literasi Maklumat sebagai satu kebolehan untuk mengekses, menilai dan mengunakan maklumat dari pelbagai sumber. Bahagian Teknologi Pendidikan (2002) pula mendefinasikan Literasi Maklumat sebagai “keupayaan untuk mengkakses dan menilai maklumat bagi membuat pemilihan dan menyelesaikan permasalahan secara efektif.”
 


 
• Kemahiran Maklumat
• Kemahiran Membaca
• Kemahiran Belajar
• Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif
• Kemahiran ICT
• Kemahiran Komunikasi
 


 
Penguasaan kemahiran LM boleh dijalankan melalui pelbagai strategi pengajaran:
• Melalui Kerja Kursus
• Melalui Projek Khusus Mata Pelajaran Tertentu (Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup dan lain lain)
• Melalui Aktiviti di dalam Kelas
• Melalui Aktiviti Ko-Kurikulum
• Melalui Kerja Kendiri (independent study)
• Melalui Program/Aktiviti PSS
• Melalui Program Membaca
• Melalui Aktiviti Penyelesaian Masalah dan lain-lain
 


 
Peralatan atau bahan yang boleh digunakan bagi melaksanakan Literasi Maklumat adalah seperti berikut:
• Panduan Guru
• Bahan-bahan kovensional di perpustakaan (bercetak dan bukan cetak)
• Komputer dan akses internet
• Bahan digital – sumber elektronik
• Sumber-sumber lain seperti agensi kerajaan dan orang perseorangan
 


7.  Apakah Kemahiran Maklumat yang perlu ada pada murid?
 
• Mengenalpasti keperluan maklumat
• Mengesan maklumat dan sumber maklumat yang pelbagai
• Menilai maklumat berdasarkan kualiti, ketepatan dan lain-lain
• Mempersembahkan maklumat
 


 
• menentukan objektif dan skop pencarian
• membuat strategi pencarian
• melakukan pencarian
• mengumpul dan menilai hasil pencarian
• pengubahsuaian strategi
 


 
a. The Big6 Skills – Eisenberg and Berkowitz
Model yang diguna pakai adalah The Big Six , melalui 6 langkah utama iaitu:
• menentu (task definition)
• mencari (information seeking strategies)
• mengguna (location and access)
• mencatat (use of information)
• melapor (synthesis)
• menilai ( evaluation)

b. Empowering 8- NILIS (National Institute of Library and Information Sciences – University of Colombo Sri Lanka
• mengenalpasti (Identify)
• mencari (Explore)
• memilih (Select)
• mengurus (Organise)
• mencipta (Create)
• melapor (Present)
• menilai (Assess)
• mengaplikasi (Apply)

c. The British Model, 1981 ( Irving/ Marland)
• Formulation/analysis of information needs.
• Identification/appraisal of sources.
• Tracing/locating resources.
• Examining, selecting & rejecting resources.
• Interrogating/Using individual resources.
• Recording/Storing.
• Interpretation, analysis, synthesis & evaluation.
• Shape, presentation & communication.
• Evaluation of the assignment.

d. Stripling and Pitts , 1988 - Research Process
• Choose a broad topic
• Get an overview of the topic
• Narrow the topic
• Develop thesis/purpose statement
• Formulate questions to guide research
• Plan for research and production
• Find, analyze and evaluate sources
• Evaluate evidence, take notes, and compile bibliography
• Establish conclusions/organize information in outline
• Create and present final product
• Reflection points – is the paper/project satisfactory

e. Kuhlthau Information Seeking Process (ISP)
• Initiation
• Selection
• Formulation of focus
• Exploration (investigate information on the general topic)
• Collection (Gather information on the focused topic)
• Presentation
• Assessment (of outcome/process)
 


 
• Pelajar harus tahu cara yang teratur dan tepat bagi mendapatkan maklumat yang sesuai kerana maklumat memainkan peranan penting dalam kehidupan.
• Melibatkan pelajar secara terus dengan sumber pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih aktif dan memberangsang.
• Melatih pelajar, belajar berdikari secara beransur-ansur untuk memudahkan mereka menghayati konsep pendidikan seumur hidup.
• Melatih pelajar untuk menangani ilmu yang pelbagai dan menjadikan sumber sebagai punca pembelajaran.
 


 
Literasi Digital yang juga dikenali sebagai Literasi Komputer merupakan salah satu komponen dalam Kemahiran Literasi Maklumat yang merangkumi kemahiran penggunaan perkasasan komputer, perisian, Internet, telefon bimbit, PDA dan peralatan digital yang lain. Literasi Digital merujuk kepada keupayaan mengenal pasti, mencari, memahami, menilai dan menganalisis dan mengguna maklumat melalui teknologi digital.
il
 


 
Kualiti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber pendidikan secara terancang dan teratur, menjadikan proses P&P lebih bermakna dan berkesan, membantu guru menerangkan sesuatu konsep dengan lebih mudah dan menarik serta membantu murid memahami perkara yang dipelajari dan seterusnya berkemahiran mengurus pembelajaran mereka secara proaktif dan bertanggungjawab.

Justeru, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan supaya dapat memilih, mengurus, mengguna dan menilai sumber pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan P&P. Teknologi Pendidikan merupakan satu bidang dan amalan etika yang praktikkan untuk memudahcara dan meningkatkan keberkesanan P&P melalui penghasilan, penggunaan dan pengurusan sumber pendidikan dan proses teknologi yang sesuai.

Pembelajaran berasaskan Sumber Pendidikan berteknologi tinggi (literasi digital) merujuk kepada pewujudan dan penyediaan kemudahan resos dan peralatan seperti perkakasan, perisian, dan rangkaian Internet kepada semua warga sekolah yang ingin mendapatkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai sama ada melalui proses P&P secara formal atau secara kendiri. Pembelajaran berasaskan literasi digital pada dasarnya dapat dilaksanakan merentas sempadan dan masa dengan adanya peralatan digital berbentuk maya.

Perkembangan pesat berbilion-bilion maklumat dan Sumber Pendidikan di Internet menyukarkan carian dan penilaian Sumber Pendidikan yang berkualiti dan sesuai dengan murid. Murid juga perlu diberi pendedahan Kemahiran Abad Ke-21 (21st Century Skills) dan Literasi Maklumat (Information Literacy) termasuk komponen Literasi Digital supaya mereka mampu mengenal pasti, mencari, menilai dan mengguna maklumat secara berkesan dan efisien. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah termasuk Pusat Akses Sekolah dan Sumber Pendidikan (termasuk sumber berteknologi tinggi) yang berkesan, sistematik dan efisien perlu dititik berat dan ditingkatkan. Tugas ini perlu digalas bukan sahaja oleh Guru Perpustakaan dan Media dan Guru Penyelaras Bestari / ICT, malah oleh semua guru bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi, warganegara yang bertanggung jawab, pekerja yang berilmu dan berdaya saing di peringkat antarabangsa.
 

PROJEK FAIL TEGAK PSS

Nama aktiviti : Projek Fail Tegak PSS
Tarikh : 21 Mac 2013 (Khamis)
Masa : 3.00 - 4.30 petang
Tempat : Perpustakaan al-Ghazali
Peserta : Semua Pengawas PSS

Aktiviti :
1) Taklimat projek oleh guru Perpustakaan & Media
2) Agihan fail tegak dan peralatan
3) Perbengkelan mencari bahan
4) Semakan kesesuaian bahan oleh guru
5) Sesi penilaian projek

PELANTIKAN PENGAWAS PSS

Nama aktiviti : Majlis Pelantikan Pengawas PSS sesi 2013/2014
dan Penyampaian Anugerah NILAM Jauhari (1)
Tarikh : 18 Mac 2013 (Isnin)
Masa : 7.30 pagi - 8.00 pagi
Tempat : Dewan Luqman al-Hakim
Perasmi : Tn.Hj.Jamil Bin Hussin (Pemangku Pengetua)

Aktiviti :
1) Ucapan Pemangku Pengetua
2) Penyampaian Watikah Pelantikan Pengawas PSS
3) Penyampaian Anugerah NILAM Jauhari
4) Ikrar Pengawas PSS
 
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails